Skip to Content

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Ņemot vērā tehniskās inovācijas un izmaiņas saistošajā tiesiskajā regulējumā, šajos Lietošanas noteikumos izklāstītie noteikumi laiku pa laikam ir jāmaina un/vai jāgroza. Tāpēc mēs aicinām lietotājus katru reizi pirms šīs tīmekļa vietnes apmeklēšanas pārlasīt šos Lietošanas noteikumus un ņemt vērā izmaiņas un/vai grozījumus.

IEVADS

Šīs tīmekļa vietnes uzturētājs ir Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany. Šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija par Henkel AG & Co. KgaA (turpmāk “Henkel”), Henkel saistītajiem uzņēmumiem un trešajām personām ir rūpīgi apkopota. Tomēr mēs nevaram garantēt informācijas pilnīgumu un pareizību. Henkel neuzņemas atbildību par kļūdām šīs tīmekļa vietnes saturā. Uz nākotni vērsti apgalvojumi šajā tīmekļa vietnē ir sniegti, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošajām zināšanām un uzskatiem. Taču Henkel reāli sasniegtie rezultāti var ievērojami atšķirties no šādiem uz nākotni vērstiem apgalvojumiem, jo tie ir atkarīgi no virknes dažādu ar konkurenci un makroekonomiku saistītu faktoru, kas dažkārt ir ārpus Henkel kontroles. Neskarot juridiskos pienākumus grozīt uz nākotni vērstus apgalvojumus, Henkel nav nodoma pastāvīgi atjaunot visus uz nākotni vērstos apgalvojumus, kas iekļauti šajā tīmekļa vietnē.

Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat visiem šīs tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem bez izņēmumiem. Šos noteikumus var izlasīt, pārlasīt un izdrukāt.

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE UN TAJĀ IEKĻAUTĀ INFORMĀCIJA NAV PAREDZĒTA UN APSTIPRINĀTA IZMANTOŠANAI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS (ASV), ASV PILSOŅIEM UN ASV REZIDENTIEM. ŠĪS PERSONAS IR AICINĀTAS IZMANTOT VIETĒJO HENKEL TĪMEKĻA VIETNI VAI HENKEL SAISTĪTO ASV UZŅĒMUMU TĪMEKĻA VIETNES.

VISPĀRĪGI TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Autortiesības

Šīs tīmekļa vietnes lapas (saturs, struktūra) ir aizsargātas ar autortiesībām. Jo īpaši ar autortiesībām ir aizsargāta jebkāda veida reproducēšana, pielāgojumi, tulkojumi, uzglabāšana un apstrāde citās platformās, tostarp uzglabāšana un apstrāde elektroniskā veidā. Pilnīgai vai daļējai minētā satura izmantošanai ir nepieciešama Henkel AG & Co. KGaA iepriekšēja rakstveida piekrišana. Jebkāda veida informācijas vai datu reproducēšanai, jo īpaši attiecībā uz tekstu vai to daļu vai attēlu izmantošanu (izņemot Henkel fotoattēlus plašsaziņas līdzekļiem), kā arī jebkāda cita veida minētās informācijas izmantošanai vai izplatīšanai ir nepieciešama Henkel iepriekšēja rakstveida piekrišana. Tiesības uz izplatīšanu un reproducēšanu pieder Henkel.

Henkel fotoattēlus plašsaziņas līdzekļiem drīkst izmantot tikai redakcionāliem nolūkiem. Henkel fotoattēliem plašsaziņas līdzekļiem, kas tiek reproducēti un/vai apstrādāti elektroniski redakcionālos nolūkos, ir jāpievieno informācija par autortiesībām “© [Gads] Henkel AG & Co. KGaA. Visas tiesības aizsargātas”. Atkārtota iespiešana ir bez maksas, taču tādā gadījumā ir jāiesniedz Henkel attiecīgo materiālu kopija.

© 2023 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Visas tiesības aizsargātas

2. Prečzīmes

Henkel ovāls, Schwarzkopf Professional logotipi, frāzes “Henkel – Excellence is our Passion” un "Together. A passion for hair.” un visi produktu nosaukumi un/vai produktu vizuālais atspoguļojums šajās lapās ir Henkel AG & Co. KGaA, tā apakšuzņēmumu, saistīto uzņēmumu vai licenciātu reģistrētas prečzīmes. Šo prečzīmju neatļauta vai ļaunprātīga izmantošana ir stingri aizliegta un tiek uzskatīta par prečzīmju izmantošanas, autortiesību, citu intelektuālā īpašuma tiesību un negodīgas konkurences tiesību pārkāpumu.

3. Saistību atruna attiecībā uz trešo personu tīmekļa vietnēm

a. Šīs tīmekļa vietnes lapās ir iekļautas saites (t. i. hipersaites) uz citām tīmekļa vietnēm, kuras pārvalda trešās personas un kuru saturs Henkel nav zināms. Henkel tikai atvieglo piekļuvi šīm tīmekļa vietnēm un neuzņemas atbildību par tajās iekļauto saturu. Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm ir paredzētas tikai un vienīgi ērtākai satura pārlūkošanai. Saistītajās lapās iekļautie apgalvojumi nav mūsu. Mēs norobežojamies no visa satura, kas iekļauts tādu trešo personu lapās, uz kurām mūsu tīmekļa vietnes lapās ir iekļautas saites. Jo īpaši mēs neuzņemamies atbildību par tiesību aktu pārkāpumiem un trešo personu tiesību pārkāpumiem, kas tiek konstatēti šajās lapās.

b. Attiecībā uz tīmekļa vietnēm, uz kurām Henkel piederošajā tīmekļa vietnē ir iekļautas hipersaites, par attiecīgo lapu saturu un tajās piedāvāto produktu tirdzniecību, kā arī saistīto pasūtījumu apstrādi ir atbildīgi tikai šo tīmekļa vietņu īpašnieki.

c. Henkel neuzņemas atbildību par jebkāda veida autortiesību, prečzīmju tiesību, citu intelektuālā īpašuma tiesību vai personisko tiesību pārkāpumiem, kas tiek konstatēti lapā, kura ir atvērta, izmantojot hipersaiti.

d. Ja tiek veikts pasūtījums vai cits juridisks akts attiecībā uz darījumu, līgums tiek noslēgts tika starp lietotāju un attiecīgās tīmekļa vietnes īpašnieku, piedāvātāju vai tās pārstāvēto personu un nekādā gadījumā starp Henkel un lietotāju. Lūdzam ņemt vērā hipersaitē iekļautās tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzēja vispārējos uzņēmējdarbības noteikumus.

e. Šī saistību atruna attiecas uz visām saitēm, kas iekļautas henkel.com tīmekļa vietnē, kā arī uz tādu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām lietotājs tiek pārvirzīts ar šādām saitēm.

4. Vispārīga saistību atruna

Henkel atbildība par kaitējumu saistībā ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu neatkarīgi no juridiskā pamata, tostarp neatļautu darbību, ir ierobežota attiecībā uz kaitējumu, kas izdarīts tīši vai rupjas nolaidības rezultātā. Attiecībā uz Henkel atbildību materiālo līgumā noteikto pārkāpumu rezultātā jebkuras zaudējumu atlīdzināšanas prasības kopējais apmērs nepārsniedz paredzamu zaudējumu apmēru. Tas neietekmē Henkel atbildību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem attiecībā uz atbildību par produktiem vai sniegtajām garantijām. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad tiek konstatēts apdraudējums dzīvībai, miesas bojājums vai kaitējums personas veselībai.

Henkel aktīvi strādā, lai pasargātu Henkel tīmekļa vietnes no vīrusiem, taču mēs nevaram garantēt vīrusu neesamību. Šā iemesla dēļ pirms dokumentu un datu lejupielādēšanas mēs iesakām parūpēties par atbilstošu aizsardzību pret vīrusiem (piemēram, izmantot vīrusu meklēšanas programmas).

Henkel negarantē Henkel tīmekļa vietnē iekļauto pakalpojumu pieejamību bez trūkumiem un defektiem, kā arī to pieejamību.

5. Prognozes un nodomi

Uz nākotni vērsti apgalvojumi šajā tīmekļa vietnē ir sniegti, pamatojoties uz mūsu rīcībā esošajām zināšanām un uzskatiem. Taču Henkel reāli sasniegtie rezultāti var ievērojami atšķirties no šādiem uz nākotni vērstiem apgalvojumiem, jo tie ir atkarīgi no virknes dažādu ar konkurenci un makroekonomiku saistītu faktoru, kas dažkārt ir ārpus Henkel kontroles. Neskarot juridiskos pienākumus grozīt uz nākotni vērstus apgalvojumus, Henkel nav nodoma pastāvīgi atjaunot visus uz nākotni vērstos apgalvojumus, kas iekļauti šajā tīmekļa vietnē.

6. Henkel produkti

Šajā tīmekļa vietnē redzamie zīmoli/produkti ir piemēri zīmoliem/produktiem, kurus piedāvā Henkel uzņēmumi visā pasaulē. Henkel negarantē tīmekļa vietnē redzamo zīmolu/produktu pieejamību jūsu valstī.

DAŽĀDI

Šie Lietošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktiem, neņemot vērā ANO Konvenciju par līgumiem attiecībā uz preču starptautisku pārdošanu, kas šiem Lietošanas noteikumiem netiek piemērota. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, jurisdikcijas teritorija strīdiem saistībā ar šo tīmekļa vietni ir Diseldorfa, Vācija. Ja kāds šajos Lietošanas noteikumos iekļautais nosacījums zaudē spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.