Skip to Content

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Dėl nuolatinių techninių naujovių ir atitinkamos teisinės bazės pakeitimų, mes turime retkarčiais keisti ir (arba) pataisyti šias Naudojimo sąlygas. Todėl prašome vartotojo prieš kiekvieną apsilankymą šioje svetainėje peržiūrėti šias naudojimo sąlygas ir atsižvelgti į bet kokius pakeitimus ir (arba) pataisas.

ĮVADAS

Šią svetainę Jums pristato Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse g. 67, 40589 Diuseldorfas, Vokietija. Šioje svetainėje pateikiama informacija apie Henkel AG & Co. KgaA (toliau – Henkel), su Henkel susijusias įmones ir trečiąsias šalis buvo renkama itin rūpestingai. Tačiau negalime garantuoti informacijos išsamumo ir teisingumo. Henkel neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias šios svetainės turinio klaidas. Šioje svetainėje į ateitį orientuoti teiginiai buvo pateikti remiantis mūsų žiniomis ir įsitikinimais. Tačiau Henkel pasiekti rezultatai gali labai skirtis nuo šių perspektyvos teiginių, nes jie priklauso nuo daugybės konkurencinio ir makroekonominio pobūdžio veiksnių, kurių kai kuriais atvejais Henkel kontroliuoti negali. Nepažeisdami jokių teisinių įsipareigojimų taisyti perspektyvos teiginius, Henkel neketina nuolat atnaujinti visų šioje svetainėje pateiktų perspektyvos teiginių.

Prisijungdami prie šios svetainės, be apribojimų ar išlygų sutinkate su šiomis bendrosiomis svetainės naudojimo sąlygomis, kurias galite peržiūrėti arba atsispausdinti.

ŠI SVETAINĖ IR JOJE ESANTI INFORMACIJA NĖRA SKIRTA AR PATVIRTINTA NAUDOTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA JAV PILIEČIAMS AR GYVENTOJAMS. MINĖTŲ ASMENŲ MALONIAI PRAŠOMA JUNGTIS PRIE ŠIAI ŠALIAI SKIRTOS HENKEL SVETAINĖS ARBA SU HENKEL SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ SVETAINIŲ.

BENDROSIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Autorių teisių įstatymas

Mūsų svetainės puslapiai (turinys, struktūra) yra saugomi autorių teisių. Visų pirma, bet kokiam atgaminimui, pritaikymui, vertimui, saugojimui ir apdorojimui kitose laikmenose, įskaitant saugojimą ar apdorojimą elektroninėmis priemonėmis, taikoma autorių teisių apsauga. Bet kokiam naudojimui ar jo daliai reikalingas išankstinis rašytinis Henkel AG & Co. KgaA sutikimas. Bet kokiam informacijos ar duomenų atgaminimui, ypač tekstų ar jų dalių arba vaizdo medžiagos (išskyrus Henkel spaudos nuotraukas) naudojimui ar bet kokiam kitokiam naudojimui ar platinimui, reikalingas išankstinis rašytinis Henkel sutikimas. Sklaidos ir atgaminimo teisės priklauso Henkel.

Henkel spaudos nuotraukos gali būti naudojamos tik redakciniais tikslais. Henkel spaudos nuotraukos, kurios yra atkuriamos ir (arba) elektroniniu būdu modifikuojamos redakciniais tikslais, turi turėti autorių teisių pastabą „© [metai] Henkel AG & Co. KgaA. Visos teisės saugomos". Pakartotinis spausdinimas yra nemokamas, tačiau mes prašome savo failų kopijos.

© 2023 Henkel AG & Co. KgaA, Diuseldorfas. Visos teisės saugomos

2. Prekių ženklai

Henkel ovalo formos ir Schwarzkopf Professional logotipai, teiginiai „Henkel – Excellence is our Passion” ir „Together. A passion for hair.“ ir visi šiuose puslapiuose pateikiami produktų pavadinimai ir (arba) gaminių aprašymai yra registruotieji Henkel AG & Co. KGaA , dukterinių įmonių, filialų arba licencijų išdavėjų prekių ženklai. Bet koks neteisėtas šių prekių ženklų naudojimas ar piktnaudžiavimas jais yra griežtai draudžiamas ir yra prekių ženklų įstatymo, autorių teisių įstatymo, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar nesąžiningos konkurencijos įstatymų pažeidimas.

3. Trečiųjų šalių svetainių atsakomybės apribojimas

a. Šios svetainės puslapiuose yra nuorodų (t. y. „hipersaitų“) į kitas svetaines, kurias valdo trečiosios šalys ir kurių turinys Henkel nėra žinomas. Henkel tik palengvina prieigą prie tokių svetainių ir neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį. Mūsų nuorodos į trečiųjų šalių svetaines skirtos tik tam, kad Jums būtų lengviau naršyti. Puslapiuose su nuorodomis rodomi teiginiai nėra mūsų. Mes gana aiškiai atsiribojame nuo bet kokio bet kurių trečiųjų šalių puslapių, kurių nuorodos yra mūsų svetainės puslapiuose, turinio. Visų pirma, mes neprisiimame jokios atsakomybės už įstatymų nuostatų ar trečiųjų šalių teisių pažeidimus tuose puslapiuose.

b. Svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos Henkel priklausančioje svetainėje, savininkai yra išimtinai atsakingi už šių puslapių turinį, taip pat už bet kokį jose siūlomų produktų pardavimą ir už bet kokių su tuo susijusių užsakymų tvarkymą.

c. Henkel neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės ar asmenybės teisių pažeidimus puslapyje, pasiekiamame naudojant hipersaitą.

d. Užsakymo ar bet kokio kito teisinio pareiškimo, susijusio su sandoriu, atveju sutartis sudaroma tik tarp vartotojo ir atitinkamos svetainės savininko arba joje pasiūlymą pateikusios šalies ar asmens, tačiau jokiu būdu ne tarp Henkel ir vartotojo. Atkreipkite dėmesį į bendrąsias atitinkamo tiekėjo verslo sąlygas hipersaito svetainėje.

e. Šis atsakomybės apribojimas galioja visoms nuorodoms, pateiktoms henkel.com svetainėje, ir bet kokiam svetainių, į kurias vartotojas nukreipiamas per tokias nuorodas, turiniui.

4. Bendras atsakomybės apribojimas

Bet kokia Henkel atsakomybė už žalą, atsiradusią naudojantis šia svetaine – neatsižvelgiant į teisinę priežastį, įskaitant civilinės teisės pažeidimus – apribojama žala, padaryta dėl tyčinio arba šiurkštaus nepaisymo. Kadangi Henkel taikoma privaloma atsakomybė dėl esminių sutartinių pareigų pažeidimo, bendra bet kokio reikalavimo atlyginti žalą suma yra apribojama numatomais nuostoliais. Tai neturi įtakos Henkel atsakomybei pagal taikomus atsakomybės už gaminius arba bet kokias suteiktas garantijas įstatymus. Minėti atsakomybės ribojimai netaikomi ir tuo atveju, kai kyla grėsmė žmogaus gyvybei, kūno sužalojimui ar sveikatai.

Henkel deda visas pastangas, kad Henkel svetainėse nebūtų virusų, tačiau negalime garantuoti, kad virusų nėra. Dėl šios priežasties rekomenduojame prieš atsisiunčiant dokumentus ir duomenis pasirūpinti, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo virusų (pvz., naudojant virusų skaitytuvus).

Henkel negarantuoja, kad Henkel svetainėje siūlomos paslaugos arba jų prieinamumas neturi trikdžių ar klaidų.

5. Prognozės ir ketinimų deklaracijos

Šioje interneto svetainėje į ateitį orientuoti teiginiai buvo pateikti remiantis mūsų žiniomis ir įsitikinimais. Tačiau Henkel pasiekti rezultatai gali labai skirtis nuo šių perspektyvos teiginių, nes jie priklauso nuo daugybės konkurencinio ir makroekonominio pobūdžio veiksnių, kurių kai kuriais atvejais Henkel kontroliuoti negali. Nepažeisdami jokių teisinių įsipareigojimų taisyti perspektyvos teiginius, Henkel neketina nuolat atnaujinti visų šioje svetainėje pateiktų perspektyvos teiginių.

6. Henkel produktai

Šioje interneto svetainėje pateikiami prekių ženklai / produktai yra Henkel įmonių visame pasaulyje parduodamų prekių ženklų / produktų pavyzdžiai. Henkel negarantuoja, kad pateikiamas prekės ženklas / produktas yra pasiekiamas ir Jūsų šalyje.

KITA INFORMACIJA

Šios bendrosios naudojimo sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymus, neatsižvelgiant į JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, konvencija šioms bendrosioms naudojimo sąlygoms čia netaikoma. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, teisinė vieta visiems ginčams, susijusiems su šia svetaine, yra Diuseldorfas, Vokietija. Jei kuri nors šių bendrųjų naudojimo sąlygų nuostata būtų arba taptų negaliojanti, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui.