Skip to Content

Användarvillkor Schwarzkopf Professional

På grund av pågående tekniska innovationer och ändringar av det relevanta juridiska ramverket måste följande användarvillkor ändras och/eller ändras av oss från tid till annan. Vi ber därför användaren att läsa igenom dessa användarvillkor före varje besök på denna webbplats och att ta hänsyn till eventuella ändringar och/eller tillägg.

INLEDNING

Denna webbplats erbjuds dig av Henkel Norden AB, Gustavslundsvägen 151 A, 167 51 Bromma. Den information om Henkel Norden AB (härefter kallat "Henkel"), dotterbolag till Henkel och tredje part som finns på denna webbplats har sammanställts med största noggrannhet. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig och helt korrekt. Henkel åtar sig inget ansvar för eventuella misstag i innehållet på denna webbplats. Långsiktiga uttalanden som görs på denna webbplats är baserade på vår bästa kunskap och övertygelse. Dock kan de resultat som verkligen uppnås av Henkel skilja sig mycket från dessa långsiktiga uttalanden eftersom de är beroende av en mängd faktorer av konkurrent- och makroekonomisk natur som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan förbindelse med några lagstadgade skyldigheter att ändra långsiktiga uttalanden har Henkel inte för avsikt att kontinuerligt uppdatera alla långsiktiga uttalanden som finns på denna webbplats.

Genom att besöka denna webbplats accepterar du utan begränsningar eller reservationer följande generella användarvillkor för den webbplats som du kan se eller skriva ut.

DENNA WEBBPLATS OCH DEN INFORMATION SOM FINNS HÄR ÄR INTE AVSEDD ELLER GODKÄND FÖR ANVÄNDNING INOM USA ELLER AV MEDBORGARE ELLER BOENDE I USA. DESSA PERSONER OMBEDS KONTAKTA SIN LOKALA WEBBPLATS FÖR HENKEL ELLER WEBBPLATSER FÖR HENKELS DOTTERBOLAG I USA.

GENERELLA ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

1. Upphovsrätt

Sidorna på vår webbplats (innehåll, struktur) skyddas av upphovsrätt. Copyrightskyddet omfattar framför allt all återgivning, anpassning, översättning, lagring och bearbetning i andra medier, inklusive lagring och bearbetning med elektroniska medel. Allt utnyttjande av hela eller delar av innehållet kräver föregående skriftligt godkännande från Henkel AG & Co. KGaA. All återgivning av information eller data, i synnerhet användning av text eller delar av text samt bildmaterial (förutom Henkels pressfoton) kräver föregående skriftlig godkännande från Henkel. Rättigheterna till spridning och återgivning innehas av Henkel.

Henkels pressfoton får bara användas för redaktionella ändamål. Henkels pressfoton som återges och/eller modifieras elektroniskt för redaktionella ändamål måste innehålla copyrightmärkningen "© [År] Henkel AG & Co. KGaA. Alla rättigheter förbehållna". Återutgivning är gratis, vi begär dock en kopia till våra arkiv.

© 2021 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Alla rättigheter förbehållna

2. Varumärken

Henkels ovala logotyp och alla produktnamn och/eller produktgestaltningar på dessa sidor är registrerade varumärken som tillhör Henkel AG & Co. KGaA, dess dotterbolag, intresseföretag eller licensgivare. All obehörig användning eller missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjuden och innebär ett brott mot varumärkeslagen, upphovsrättslagen, andra immateriella rättigheter eller konkurrensbegränsningslagen.

3. Ansvarsfriskrivning för tredje parts webbplatser

a. Sidorna på denna webbplats innehåller länkar (dvs. hyperlänkar) till andra webbplatser som drivs av tredje part och vars innehåll inte är känt för Henkel. Henkel underlättar endast åtkomsten till dessa webbplatser och åtar sig inget som helst ansvar för deras innehåll. Våra länkar till tredje parts webbplatser är endast avsedda att göra navigeringen enklare för dig. Uttalanden som görs på länkade webbplatser är inte våra egna. Istället distanserar vi oss uttryckligen från allt innehåll på sidor hos tredje part som är länkade från vår webbplats. I synnerhet åtar vi oss inget ansvar för eventuella brott mot bestämmelser eller intrång i tredje parts rättigheter som kan förekomma på dessa sidor.

b. När det gäller webbplatser som är länkade från Henkels webbplats är ägarna till dessa webbplatser ensamt ansvariga för innehållet på sidorna liksom för all försäljning av de produkter som erbjuds där och för hanteringen av eventuella beställningar av produkter.

c. Henkel åtar sig inget ansvar för brott mot copyright, varumärken eller annan immateriell egendom eller personliga rättigheter som finns på en sida som nås genom en hyperlänk.

d. I händelse av en beställning eller annan juridisk åtgärd avseende en transaktion uppstår ett avtal uteslutande mellan användaren och ägaren av respektive webbplats eller offererande part eller person som presenteras där, dock under inga omständigheter mellan Henkel och användaren. Observera de allmänna affärsvillkoren för respektive leverantör på den länkade webbplatsen.

e. Denna ansvarsfriskrivning gäller för alla länkar som visas på webbplatsen henkel.com och för innehållet på webbplatser som användaren skickas till via dessa länkar.

4. Allmän friskrivningsklausul

Eventuellt ansvar för Henkel för skador som uppstår från användandet av denna webbplats – oavsett laglig orsak, inklusive kränkning – är begränsat till skador orsakade avsiktligt eller genom grov försummelse. Om det uppstår ett obligatoriskt ansvar för Henkel till följd av ett brott mot materiella avtalsskyldigheter är den totala skadeståndssumman begränsad till förutsebara skador. Detta påverkar inte Henkels ansvar enligt gällande produktansvarslag eller givna garantier. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller också i händelse av dödsfall, kroppsskada eller hälsoskada.

Henkel gör stora ansträngningar för att hålla Henkels webbplatser fria från virus, vi kan dock inte garantera all frånvaro av virus. Av detta skäl rekommenderar vi att försiktighet iakttas genom lämpligt skydd mot virus (t.ex. virusprogram) före nedladdning av dokument och data.

Henkel garanterar inte att de tjänster som erbjuds på Henkels webbplats är helt felfria och inte heller att de alltid är tillgängliga.

5. Prognoser och avsiktsdeklaration

Långsiktiga uttalanden som görs på denna Internetplats har gjorts baserat på vår bästa kunskap och övertygelse. Dock kan de resultat som verkligen uppnås av Henkel skilja sig mycket från dessa långsiktiga uttalanden eftersom de är beroende av en mängd faktorer av konkurrent- och makroekonomisk natur som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan förbindelse med några lagstadgade skyldigheter att ändra långsiktiga uttalanden har Henkel inte för avsikt att kontinuerligt uppdatera alla långsiktiga uttalanden som finns på denna webbplats.

6.  Henkelprodukter

De varumärken/produkter som visas på denna webbplats är exempel på produkter som är tillgängliga från Henkels företag över hela världen. Henkel garanterar inte att ett visat varumärke/en visad produkt också finns tillgängliga i ditt land.

7. Registrerings- och inloggningsområder

Schwarzkopf Professionals erbjudanden är endast avsedda för professionella frisörer inom hårstyling. Om du skapar ett konto för Schwarzkopf Professional Services kan du logga in och ta del av våra erbjudanden på: Schwarzkopf Professionals webbplatser, Schwarzkopf Professionals onlinebutiker, EAcademy och några appar. Vissa av dessa erbjudanden är anpassade efter din interaktion med dessa erbjudanden för att visa den information som är mest relevant för den inloggade användaren.

Övrigt

Dessa generella användarvillkor regleras och analyseras i enlighet med lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland utan iakttagande av FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av gods och tillämpningen av denna konvention på dessa generella användarvillkor är härmed uttryckligen utesluten. I den omfattning som tillåts av tillämplig lag är jurisdiktionsort för alla tvister rörande denna webbplats Düsseldorf, Tyskland. Om någon bestämmelse i dessa allmänna användarvillkor är eller blir ogiltig ska detta inte påverka giltigheten hos övriga bestämmelser.