Όροι Διαγωνισμού “#BCSunProtectContest”

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HENKEL HELLAS A.B.E.E.» και το διακριτικό τίτλο «Henkel Hellas ABEE» που εδρεύει στην οδό Κύπρου 23 – Μοσχάτο, ΤΚ 18346, Αθήνα (εφεξής η «HENKEL» ή η «Διοργανώτρια») έχει αναλάβει να διοργανώσει προωθητική ενέργεια με τίτλο «#BCSunProtectContest» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στoδικτυακό τόπο https://www.schwarzkopf-professional.com/gr/el/bc-sun-protect-contest.html (εφεξής o «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook ή/και το Instagram και δεν χορηγείται, χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτά. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό (διενέργεια διαγωνισμού, όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, δώρα διαγωνισμού) έναντι των Συμμετεχόντων ευθύνεται αποκλειστικά η Διοργανώτρια και όχι το Facebook ή το Instagram. Το Facebook και το Instagram δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook και του Instagram ως προς τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, με εξαίρεση τυχόν ευθύνη που αναλαμβάνουν έναντι των χρηστών τους με βάση την Πολιτική και τους Όρους Χρήσης τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρόντες Όρους.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι: (α) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, (β) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, (γ) έχουν έγκυρο δημόσιο (public) προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram, (δ) επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο https://www.facebook.com/schwarzkopfprofessionalgreece/ ή www.instagram.com/schwarzkopfpro.greece, και λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της HENKEL, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με την διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται κατωτέρω.

1.2. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

1.3. Ως έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων, (ε) το σχόλιο του Συμμετέχοντος δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο προσβλητικό  ή ρατσιστικό.

1.4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.5. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν δεν θα λαμβάνονται υπόψη και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό μόλις διαπιστωθεί τούτο από τη Διοργανώτρια.

1.6. Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από τη Διοργανώτρια σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους παρόντες Όρους συμμετοχής.

2. Τρόπος Συμμετοχής

2.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό δύνανται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους, να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό με έναν από τους ακόλουθους δύο (2) εναλλακτικούς τρόπους:  

Για τον διαγωνισμό στο Facebook:
Να κάνουν Like ΚΑΙ να αφήσουν comment με το hashtag #BCSunKissed στο post του Διαγωνισμού στη σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/schwarzkopfprofessionalgreece/ που έχει αναρτηθεί στο «Διαδικτυακό Τόπο»,

Για τον διαγωνισμό στο Instagram:
Να κάνουν Follow την σελίδα www.instagram.com/schwarzkopfpro.greece στο Instagram, ΚΑΙ να αφήσουν comment με το hashtag #BCSunKissed στο post του Διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί στο «Διαδικτυακό Τόπο».

2.2. Κάθε ενέργεια αντιστοιχεί σε μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής (είτε μέσω facebook είτε μέσω instagram). Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό μόνο για τον εαυτό του. Παραπάνω από ένα (1) στον αριθμό σχόλια του ιδίου χρήση υπολογίζονται ως μία συμμετοχή του συγκεκριμένου χρήστη στο Διαγωνισμό αυτό.

3. Διάρκεια διαγωνισμού

3.1. Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ξεκινά την Τετάρτη, 01/06/2022, στις 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 7/06/2022, στις 23:59.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού (αρχική ή μετά από τυχόν παράταση ή σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του), καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. Τυχόν εκπρόθεσμες συμμετοχές θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.

4. Αποδοχή Συμμετεχόντων

4.1. Προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τους Συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

4.2. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι:
(α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,
(β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
(γ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

4.3. Η συμμετοχή εκάστου συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό περιλαμβάνει ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση του τελευταίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν.

5. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

5.1. Αποκλείονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και παρουσιάζουν ασάφειες ή/και πάσης φύσεως ελαττώματα.

5.2. Αποκλείονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

5.3. Ο οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού (ακόμα και μετά την παραλαβή του δώρου), μπορεί να αποκλεισθεί από το Διαγωνισμό με απόφαση της Διοργανώτριας για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, διαπιστωθεί ότι συμμετείχε στο Διαγωνισμό παρότι δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως κατωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του δώρου, (στ) εάν κατά την κρίση της Διοργανώτριας είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

5.4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υπεράριθμα (πλέον του ενός (1)) σχόλια του ίδιου χρήστη χωρίς αυτό να επηρεάζει την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση, τα εναπομείναντα σχόλια θα αντιστοιχούν σε μία (1) μόνο συμμετοχή στην κλήρωση.

5.5 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει (ban) οποτεδήποτε και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση τους χρήστες  οι οποίοι κατά την απόλυτη κρίση της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

6. Ανάδειξη νικητών

6.1. Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθούν δύο (2) κληρώσεις (Κλήρωση Α και Κλήρωση Β) ) την Τετάρτη, 08/06/2022, στις 12:00 στα γραφεία της εταιρίας ΣΑΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. -DIGITALL (Digital Creative Agency) , που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 19Α - Γλυφάδα, ΤΚ 16562, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών. Ειδικότερα:

  • Κλήρωση Α: Aφορά τις συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στην σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/schwarzkopfprofessionalgreece/, από την οποία θα προκύψουν δύο (2) νικητές και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές, και
  • Κλήρωση Β: Aφορά τις συμμετοχές που έχουν υποβληθεί στην σελίδα του Instagram www.instagram.com/schwarzkopfpro.greece από την οποία θα προκύψουν δύο (2) νικητές και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές

6.2. Καθένας από τους τέσσερις (4) νικητές θα κερδίσει ένα (1) σετ τεσσάρων (4) προϊόντων της σειράς Schwarzkopf Professional BC Sun Protect (1 BC SUN 3in1 Scalp, Hair & Body Cleans 200ml, 1 BC SUN 2in1 Treatment 150ml, 1 BC SUN 10in1 Summer Fluid 100ml και 1 BC SUN Beach waves spray 150ml), καθώς και μία (1) Hammam Πετσέτα Θαλάσσης.

7. Παραλαβή Δώρων

7.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών δημόσια στις επίσημες σελίδες της Schwarzkopf Professional Greece που διατηρεί στο  Facebook και το Instagram. Η σχετική ανάρτηση θα αναφέρει το όνομα χρήστη (profile name) του προσωπικού λογαριασμού του νικητή στο Facebook ή το Instagram με τον οποίο αυτός συμμετείχε στο Διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού Message στο inbox του προφίλ με το οποίο άφησαν μήνυμα στο Post του Διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram αντίστοιχα και με απάντηση (reply) στο comment του post. Ο νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 16:00 προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των δώρων τους. Κατά την επικοινωνία με τους νικητές από την Διοργανώτρια, θα ζητούνται τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) για την αποστολή των δώρων και τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοσή τους. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής τους μέσα στα δεδομένα χρονικά πλαίσια, οι νικητές θα χάσουν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές οι οποίοι θα ενημερωθούν με την σειρά τους με τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο. Σε περίπτωση αδυναμίας εντοπισμού ή μη ανταπόκρισης (και) των επιλαχόντων νικητών, η Διοργανώτρια δύναται να επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα Δώρα.

7.2. Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιείται από τους νικητές με αποστολή τους στην διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει κατά την ενημέρωση ότι αναδείχθηκαν νικητές και με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου.

7.3. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του Δώρου βαραίνουν τους νικητές.

7.4. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα εμπορίας ή υπηρεσίες της Διοργανώτριας.

7.5. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

8. Τροποποίηση Όρων/Ευθύνη

8.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα Δώρα, με άλλα ίσης αξίας αυτού, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, δαπάνες και έξοδα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού ή που μπορεί να προκύψει από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία συνδεόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με τον παρόντα διαγωνισμό.

8.3. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Δικτυακό Τόπο κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

9. Εμπορικά Σήματα/Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

10. Προσωπικά δεδομένα

10.1. Η Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό διέπεται από την εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10.2. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοργανώτρια συλλέγει για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: όνομα χρήστη Facebook ή Instagram, φωτογραφία προφίλ Facebook ή Instagram Περαιτέρω, η Διοργανώτρια συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: όνομα χρήστη Facebook ή Instagram, φωτογραφία προφίλ Facebook ή Instagram, πλήρες ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση, για να επικοινωνεί μαζί τους αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και ειδικότερα για την  πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών και την αποστολή των δώρων τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει του εννόμου συμφέροντος του Διοργανωτή για την διενέργεια του διαγωνισμού.

10.3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και για μία περίοδο τριών (3) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Μετά το πέρας των τριών (3) μηνών, τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαγράφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

10.4. Ο Διοργανωτής διαβιβάζει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των νικητών σε μεταφορικές εταιρείες/ταχυδρομείο που αναλαμβάνουν την αποστολή των δώρων.

10.5. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας είναι διαθέσιμη στο https://bit.ly/2SaW8hU ή εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή με την Διοργανώτρια αποστέλλοντας e-mail στην διεύθυνση dataprotection_greece[at]henkel.com.

10.6. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από τον Διοργανωτή στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

11. Επίλυση Διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται στα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.