Skip to Content

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

V důsledku nepřetržitých technologických inovací a novelizací příslušných právních předpisů musíme následující Podmínky používání webových stránek čas od času upravit a/nebo aktualizovat. Uživatele proto vyzýváme, aby se před každou návštěvou našich webových stránek obeznámili s těmito Podmínkami a vzali na vědomí jejich případné změny a/nebo úpravy.

ÚVOD

Tyto webové stránky vám přináší společnost HENKEL ČR, spol. s r.o.,Boudníkova 2514/5, Libeň, 180 00 Praha. Informace o společnosti HENKEL ČR, spol. s r.o. (dále jen jako „společnost Henkel“), jejích přidružených společnostech a třetích stranách, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách, byly připraveny s maximální péčí. Nicméně nemůžeme zaručit úplnost a správnost těchto informací. Společnost Henkel nepřebírá odpovědnost za žádné chyby v informacích uvedených na těchto webových stránkách. Výhledová prohlášení uvedená na těchto webových stránkách vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Skutečné výsledky dosažené společností Henkel se však od výhledových prohlášení mohou významně lišit, protože závisejí na celé řadě tržních a makroekonomických faktorů, nad nimiž společnost Henkel v některých případech nemá kontrolu. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli zákonem stanovené povinnosti aktualizovat výhledová prohlášení, společnost Henkel nemá v úmyslu průběžně aktualizovat veškerá výhledová prohlášení obsažená na těchto webových stránkách.

Přístupem na tyto stránky přijímáte bez omezení a výhrad následující Všeobecné podmínky používání webových stránek. Tyto podmínky si můžete prohlédnout nebo vytisknout.

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE ZDE UVEDENÉ NEJSOU URČENY ANI SCHVÁLENY K POUŽITÍ NA ÚZEMÍ USA ČI ZE STRANY OBČANŮ NEBO REZIDENTŮ USA. TYTO OSOBY ŽÁDÁME, ABY NAVŠTÍVILY MÍSTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI HENKEL NEBO WEBOVÉ STRÁNKY JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ V USA.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Autorské právo

Naše webové stránky jsou z hlediska obsahu i struktury chráněny autorským právem. Autorskoprávní ochrana se vztahuje zejména na veškeré reprodukce, úpravy, překlady, ukládání a zpracování na jiných médiích včetně ukládání nebo zpracování pomocí elektronických prostředků. Jakékoli využívání webových stránek, ať již jako celku či jejich části, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel ČR. Jakákoli reprodukce informací nebo údajů, zejména použití textů nebo jejich částí nebo obrazových materiálů (s výjimkou tiskových fotografií společnosti Henkel), nebo jakékoli jiné využívání či šíření vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel. Práva na šíření a reprodukci náleží společnosti Henkel.

Tiskové fotografie společnosti Henkel lze používat výhradně k redakčním účelům. Tiskové fotografie společnosti Henkel, které jsou reprodukovány a/nebo elektronicky upraveny k redakčním účelům, musí být opatřeny následujícím textem: „© 2022 Henkel ČR, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena“. Jejich přetisk je zdarma, nicméně požadujeme kopii pro uložení v našem archivu.

© 2023 Henkel ČR, spol. s r.o.Všechna práva vyhrazena

2. Ochranné známky

Oválné logo společnosti Henkel a veškeré názvy výrobků a/nebo vzhled výrobků zobrazených na těchto stránkách jsou registrované ochranné známky společnosti Henkel, jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Jakékoli neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva ochranných známek, autorského práva, dalších práv duševního vlastnictví nebo legislativy na ochranu hospodářské soutěže.

3. Odmítnutí odpovědnosti za webové stránky třetích stran

a. Tyto webové stránky obsahují odkazy (tj. hypertextové odkazy) na další stránky, které jsou provozovány třetími stranami a jejichž obsah není společnosti Henkel znám. Společnost Henkel k webovým stránkám třetích stran pouze zprostředkovává přístup a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah. Naše odkazy na webové stránky třetích stran slouží pouze ke snadnější orientaci uživatelů. Prohlášení uvedená na odkazovaných stránkách nepředstavují naše prohlášení. Od veškerého obsahu stránek třetích osob, na které odkazují naše webové stránky, se výslovně distancujeme. Zejména neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli porušení právních předpisů či porušení práv třetích stran, ke kterému dojde na odkazovaných webových stránkách.

b. V případě webových stránek, na které směřují hypertextové odkazy uvedené na webových stránkách společnosti Henkel, platí, že výhradní odpovědnost za obsah odkazovaných stránek, za veškerý prodej výrobků nabízených prostřednictvím odkazovaných stránek a za vyřízení veškerých objednávek takových výrobků nesou majitelé odkazovaných stránek.

c. Společnost Henkel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli porušení autorských práv, ochranných známek, dalších práv duševního vlastnictví ani osobnostních práv, k němuž dojde na stránkách, které uživatel navštíví prostřednictvím hypertextového odkazu.

d. V případě objednávky či jakéhokoli jiného právního prohlášení souvisejícího s transakcí případný smluvní vztah vzniká výhradně mezi uživatelem a vlastníkem příslušných webových stránek, resp. subjektem, který své produkty či služby na odkazovaných webových stránkách nabízí. Za žádných okolností takový vztah nevzniká mezi společností Henkel a uživatelem. Seznamte se prosím se všeobecnými obchodními podmínkami příslušného dodavatele na odkazovaných webových stránkách.

e. Toto odmítnutí odpovědnosti se vztahuje na veškeré odkazy uvedené na webových stránkách henkel.com a dále na veškerý obsah webových stránek, k němuž uživatel získá přístup prostřednictvím takových odkazů.

4. Obecné odmítnutí odpovědnosti

Veškerá odpovědnost společnosti Henkel za škody vyplývající z používání těchto webových stránek – bez ohledu na právní důvod, včetně deliktů – se omezuje na škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí. V rozsahu vymezeném zákonnou odpovědností společnosti Henkel v důsledku porušení podstatných smluvních povinností se celková částka jakéhokoli nároku na náhradu škody omezuje na předvídatelnou škodu. Tímto není dotčena odpovědnost společnosti Henkel vyplývající z platných právních předpisů o odpovědnosti za vadu výrobku či z jakýchkoli poskytnutých záruk. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí ani v případě úmrtí nebo újmy na zdraví.

Ačkoli společnost Henkel své webové stránky velmi pečlivě chrání před viry, nemůžeme nepřítomnost virů zaručit. Z tohoto důvodu uživatelům webových stránek doporučujeme si před stahováním dokumentů nebo dat zajistit adekvátní ochranu proti virům (např. používáním antivirového softwaru).

Společnost Henkel nezaručuje, že služby nabízené na jejích webových stránkách jsou prosty vad nebo chyb, ani negarantuje jejich dostupnost.

5. Prognózy a prohlášení o záměru

Výhledová prohlášení uvedená na těchto webových stránkách vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Skutečné výsledky dosažené společností Henkel se však od výhledových prohlášení mohou významně lišit, protože závisejí na celé řadě tržních a makroekonomických faktorů, nad nimiž společnost Henkel v některých případech nemá kontrolu. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli zákonem stanovené povinnosti aktualizovat výhledová prohlášení, společnost Henkel nemá v úmyslu průběžně aktualizovat veškerá výhledová prohlášení obsažená na těchto webových stránkách.

6. Výrobky společnosti Henkel

Značky/výrobky prezentované na těchto webových stránkách představují příklady značek/výrobků nabízených společnostmi skupiny Henkel v různých zemích světa. Společnost Henkel nezaručuje, že prezentované výrobky jsou k dispozici rovněž ve vaší zemi.

Ostatní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem Spolkové republiky Německo bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití na tyto Všeobecné podmínky je tímto výslovně vyloučeno. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je místem soudního řízení ve věci všech sporů týkajících se těchto webových stránek Düsseldorf, Německo. Případnou neplatností jakéhokoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek není dotčena platnost jejich zbývajících ustanovení.